Help

  Banner  Buy

Description of Banner Buying

Buy Banner:

Người dùng phải sử dụng Point để mua những Banner này bảng pano quảng cáo ngoài trời, có thời hạn và có thu phí. người dùng có thể đặt hình ảnh quảng cáo + link đến url của website, trang cá nhân... của bạn tùy ý, không vi phạm pháp luật và bạn phải chịu trách nhiệm về link này.